Проекти

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Напишано од cedo

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP-IPA-NCB-074-16

 

1.   Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за “Изградба на локален пат од село Сирково до Росоман-општина Росоман”.

3.    Општина Росоман ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат “Изградба на локален пат од село Сирково до Росоман-општина Росоман”

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.    Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: ул. “Пролетерска” бр.1а

Град: Росоман

Поштенски број: 1422

Држава: Македонија

Телефон: +389 (043) 441-331

Факс: +389 (043) 441-331

Електронска адреса: opstrosoman@yahoo.com

6.    Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари: Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 761014038063019

Приходно конто: 724125

7.   Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Росоман.

8.    Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч11.11.2016. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч11.11.2016.

9.    Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 900,000.00 МКД.

10.     Адреса:ул.”Пролетерска” бр.1а

Град: Росоман

Поштенски број: 1422

Архива

Држава: Република Македонија.

Повеќе за авторот

cedo

Напиши коментар