Градоначалник

Стојан Николов роден 06.12.1996 во Кавадарци. Живее во Росоман каде што го поминува своето детство и каде што завршува основно образование во ОУ Пере Тошев во Росоман. Потоа го започнува своето средно образвание во Гимназија Добри Даскалов во Кавадарци насока правен смер. Како одличен ученик по завршување на средното образование се запишува на додипломски студии на Правен Факултет Јустинијан Први во Скопје каде што по завршување на истите тој се запишува на мастер студиите на Правниот Факултет на насока деловно право модул Б . Тој се покажува како одличен студент и покрај формалното образование тој учествува и во неформалното образование. Во овој период започнува неговиот интерес за општествените прашања, односно интерес за промени во општеството коишто се однесуваат на работниците и работниот однос и унапредување на истите. Па така започнува со волонтирање во асоцијацијата за правни и економски истражувања Јуридика каде што работи на работни односи, колективни договори, синдикално право и се што е поврзано со работните односи. Во текот на образованието тој се стекнува со многу сертификати и тоа:
Сертификат за успешно завршена Програма за спроведена практикантска работа во рамки на проектот „Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија“- спроведена во периодот од Јануари до Март 2019 од страна на МЗМП подржана од Амбасадата на Кралството Холандија.
– Препорака од Комисија за Заштита од Дискриминација.
– Сертификат за учество на Летната школа за човекови права и кривично право во организација на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, 27.06.- 03.07.2017.
Присуство на настанот “Работата во иднина” – Иницијатива по повод стогодишнината на Меѓународната организација на трудот, 30.03.2017.
– Сертификат за учество во Летна школа за социјално претприемништво- Охрид 2018
– Сертификат за завршена обука на тема ,,Работни односи- актуелни проблеми и решенија”организирана од асоцијацијата Јуридика.
– Финалист на ораторска вечер „Иво Пухан“ на Правен Факултет „Јустинијан Први“.
– Сертификат за учество на:International Conference on South East European Law- XIII HARMONIUS SCHOOL OF LAW Belgrade, 30 XI 2018.
– Сертификат за учество на настани за вмрежување помеѓу граѓански организации и креаторите на политиките поврзани со младите.
– Учество во проект „Колективните договори- клуч за успешно спроведување на системот на Безбедноста и здравјето при работа.
По завршување на образованието се враќа во Росоман каде успешно започнува сопствен бизнис односно менаџира со локал. Во меѓувреме започнува работа како приправник во адвокатска канцеларија во Кавадарци. Постојаниот контакт со граѓани од најразлични категории го мотивираат тој да влезе активно во процесите за подобрување на животниот стандард на граѓаните на Општина Росоман.