Вработени

Вработени во администрацијата на општина Росоман

  1. Ратко Стаменов – Раководител на одделение за финансии
  2. Лазар Симоновиќ – Раководител на одделение за Правни работи
  3. Зоран Јовановски – Соработник за Јавни дејности и противпожарна заштита
  4. Радмила Делова – Виш соработник за Јавни набавки
  5. Блажо Костовски – Самостоен референт за администрирање на даноци, такси и надоместоци
  6. Слободан Ѓелевски – Самостоен референт за комунални работи
  7. Тодорка Трпевска – Технички секретар на градоначалникот
  8. Блажо Велков – Чувар,портир III
  9. Весна Ѓорѓиова – Хигиеничар/ка

 

2.Органограм на општина Росоман

3. Табеларен преглед на работни места во општина Росоман

4. Статут на општина Росоман

5. Деловник за Советот на општина Росоман