Отворени податоци

БУЏЕТ НА ОПШТИНА РОСОМАН (РАСХОДИ)

БУЏЕТ НА ОПШТИНА РОСОМАН (ПРИХОДИ)

РЕГИСТЕР НА ЈАВНИ УСТАНОВИ

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РОСОМАН

АДМИНИСТРАЦИЈА – РАКОВОДИТЕЛИ