Совет на општината

Членови на Советот на општина Росоман

  1. Ристо Јошев – Претседател на Совет
  2. Јованче Јошев
  3. Анета Јоновска Љубенова
  4. Павлинка Секуловска
  5. Игор Милошевиќ
  6. Пене Александров
  7. Емилија Симонова
  8. Павле Димов
  9. Влатко Трајков