Комунални дејности Огласи

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ НА КП 365/1 И КП 366 КО ПАЛИКУРА, ОПШТИНА РОСОМАН

Напишано од Ивана Стојанова

https://www.e-urbanizam.mk/admin#/home/administration/request/municipality/detail/1045/35419

Повеќе за авторот

Ивана Стојанова

Напиши коментар