Категорија - Дополнителни информации

Дополнителни информации Комунални дејности

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште на КП бр.268/2, КП бр.268/5, КП бр.268/6 и КП бр.268/7, К.О. Трстеник, Општина Росоман