Категорија - Комунални дејности

Дополнителни информации Комунални дејности

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 – Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште на КП бр.268/2, КП бр.268/5, КП бр.268/6 и КП бр.268/7, К.О. Трстеник, Општина Росоман

Комунални дејности Проекти

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП бр.4050/14, КП бр.4050/23 и КП бр.4050/6, КО Росоман, Општина Росоман