Категорија - Проекти

Комунални дејности Проекти

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП бр.4050/14, КП бр.4050/23 и КП бр.4050/6, КО Росоман, Општина Росоман