Комунални дејности

Актуелно Дополнителни информации Комунални дејности

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за објекти со намена Е1.13-Површински, соларни и фотоволтаични електрани (За поставување на фотонапонски панели на земја) на КП БР.273/1, КО.Паликура, Општина Росоман